5/3/2021 05:47:24
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Wap / Web > HTML - CSS - JS
[JS] Xem ảnh trước khi Upload
27 ngày trước #1
Lại là vài dòng thôi

<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {

function readImage(input) {
// Lay anh
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();

// load anh
reader.onload = function(e) {
$('#show').attr('src', e.target.result);
}

// chuyen sang base64 string
reader.readAsDataURL(input.files[0]);
}
}

// Xu ly khi click
$("#imgInput").change(function() {
readImage(this);
});
});


</script>

</head>
<body>
<form runat="server" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" id="imgInput" name="files[]" multiple />
<img id="show" />
</form>
</body>
</html>
Edited: PMTpro. 20:57 5/2/2021
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 3